Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

Tin Tức Giới thiệu
Danh sách cán bộ phòng. (20/10/2016 12:01:55 SA )
DANH SÁCH - SỐ ĐIỆN THOẠI
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN GIA LÂM (12/03/2013 11:31:14 SA )
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN GIA LÂM (Ban hành kèm theo quyết định số 13 / QĐ-GD&ĐT ngày 01 / 03 /2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm )
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức cơ quan Phòng Giáo dục&Đào tạo (12/03/2013 11:30:47 SA )
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Cán bộ, công chức cơ quan Phòng Giáo dục&Đào tạo (Kèm theo qui chế hoạt động của Phòng Giáo dục&Đào tạo Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-GD&ĐT ngày 01/03/2013 )
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG DG & ĐT HUYỆN GIA LÂM (06/03/2012 11:32:12 SA )
Một số thông tin về cơ cấu tổ chức phòng giáo dục & đào tạo huyện gia lâm

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm