024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Ban lãnh đạo PGD

Thông tin ban lãnh đạo

I/ Trưởng phòng

          - Họ và tên: Hoàng Việt Cường

          - Ngày sinh: 04/11/1973

          - Công việc phụ trách: Phụ trách chung

          - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

          - Điện thoại di động: 0977311689

          - Địa chỉ Email: hoangvietcuong-gl@hanoiedu.vn

II/ Phó trưởng phòng

1/ Phó trưởng phòng phụ trách khối THCS

                    - Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến

                    - Ngày sinh: 14/06/1972

                    - Công việc phụ trách: Chuyên môn ngoại ngữ cấp THCS; Thanh tra, kiểm tra, kiểm định CLGD;  Khuyến học; trung tâm HTCĐ…

                    - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

                    - Điện thoại di động: 0913529638

                    - Địa chỉ Email: phamthihaiyen@hanoiedu.vn

2/ Phó trưởng phòng phụ trách khối TH

                    - Họ và tên: Trần Minh Mạnh

                    - Ngày sinh: 18/04/1969

                    - Công việc phụ trách: Giáo dục tiểu học

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0904342737

                    - Địa chỉ Email: tranminhmanh@hanoiedu.vn

3/ Phó trưởng phòng phụ trách khối MN

                    - Họ và tên: Lê Thị Thúy Hồng

                    - Ngày sinh: 

                    - Công việc phụ trách: Giáo dục Mầm Non

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0919138488

                    - Địa chỉ Email: lethithuyhong@hanoiedu.vn