024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Khối THCS

I) Tổ trưởng

          - Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

          - Ngày sinh: 11/01/1969

          - Công việc phụ trách: Phụ trách công việc chung của tổ; Phụ trách chuyên môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, GDCD; Phụ trách công tác thanh, kiểm tra.

          - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

          - Điện thoại di động: 0983668938

          - Địa chỉ Email: nguyenthiphuong-gl@hanoiedu.vn

II/  Các tổ viên

1/ 

                    - Họ và tên: Nguyễn Hải Quân

                    - Ngày sinh: 16/09/1978 

                    - Công việc phụ trách: Phụ trách chuyên môn: Vật Lý, Công Nghệ; Phụ trách PCGD; 

                    - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

                    - Điện thoại di động:0989978126

                    - Địa chỉ Email: nguyenhaiquan-gl@hanoiedu.vn

2/ 

                    - Họ và tên: Hoàng Văn Khuê

                    - Ngày sinh: 1981

                    - Công việc phụ trách: Chuyên môn: Hóa, Sinh, Địa; Phụ trách CSVC

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0983535663

                    - Địa chỉ Email: hoangvankhue@hanoiedu.vn

3/ 

                    - Họ và tên: Trần Thị Điệp

                    - Ngày sinh: 06/03/1980

                    - Công việc phụ trách: Chuyên môn: Âm nhạc (Cấp TH và THCS); Công tác thi đua; Công tác văn hóa văn nghệ; Công tác nghiên cứu khoa học.

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0975742105

                    - Địa chỉ Email: diep-gl@hanoiedu.vn

4/ 

                    - Họ và tên: Trần Văn Can

                    - Ngày sinh: 10/12/1984

                    - Công việc phụ trách: Chuyên môn: Toán, Tin; Công nghệ thông tin

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0984915226

                    - Địa chỉ Email: tranvancan-gl@hanoiedu.vn