024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Khối Tiểu học

I) Tổ trưởng

          - Họ và tên: Đoàn Thị Hoa

          - Ngày sinh: 01/09/1966

          - Công việc phụ trách: Phụ trách chuyên môn cấp TH

          - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

          - Điện thoại di động: 0967966329

          - Địa chỉ Email: doanthihoa@hanoiedu.vn

II/  Các tổ viên

1/ 

                    - Họ và tên: Vũ Thế Soạn

                    - Ngày sinh: 30/04/1967

                    - Công việc phụ trách: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu Học

                    - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

                    - Điện thoại di động: 0903288079

                    - Địa chỉ Email: vụthesoan@hanoiedu.vn

2/ 

                    - Họ và tên: Nguyễn Viết Thành

                    - Ngày sinh: 13/02/1977

                    - Công việc phụ trách: Chuyên môn: Thể dục, Mỹ Thuật (cấp TH và THCS); Công tác Đoàn -  Đội - Hội; Thư viện trường học...

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0912177844

                    - Địa chỉ Email: nguyenvietthanh@hanoiedu.vn