024 3827 6332 pgd-gialam@hanoiedu.vn
Tổ văn phòng

1/

          - Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

          - Ngày sinh: 20/10/1968

          - Công việc phụ trách: Kế Toán

          - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

          - Điện thoại di động: 0919645707

          - Địa chỉ Email: lethithuha-gl@hanoiedu.vn

2/ 

                    - Họ và tên: Dương Thị Kim Hoa

                    - Ngày sinh: 20/10/1964

                    - Công việc phụ trách: Tổng hợp văn phòng

                    - Điện thoại cơ quan: 024 3827 6332

                    - Điện thoại di động: 0986464722

                    - Địa chỉ Email: duongthikimhoa-gl@hanoiedu.vn

3/ 

                    - Họ và tên: Đỗ Văn Hùng

                    - Ngày sinh: 28/09/1964

                    - Công việc phụ trách: Văn phòng

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 0989320262

                    - Địa chỉ Email: 

4/ 

                    - Họ và tên: Chu Thị Yến

                    - Ngày sinh: 10/01/1992

                    - Công việc phụ trách: Văn phòng

                    - Điện thoại cơ quan: 02438765532

                    - Điện thoại di động: 01656244292

                    - Địa chỉ Email: yebvpgd.gialam@gmail.com