Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm

THÔNG BÁO
Thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017

Thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017

Quy định về việc cấp bản sao, đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

Phòng GD&ĐT Gia Lâm: Quy định về việc cấp bản sao, đính chính nội dung ghi trên bằng tôt nghiệp

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN GIA LÂM

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN GIA LÂM

(Ban hành kèm theo quyết định số   13   / QĐ-GD&ĐT ngày  01 /  03  /2013

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm )

tải tệp đính kèm tại đây

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức cơ quan Phòng Giáo dục&Đào tạo

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Cán bộ, công chức cơ quan Phòng Giáo dục&Đào tạo
(Kèm theo qui chế hoạt động của Phòng Giáo dục&Đào tạo Gia Lâm
ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-GD&ĐT ngày 01/03/2013 )
tải tệp đính kèm tại đây

 

Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lâm